• Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

    • broszura-Nastolatki_w_wirtualnym_tunelu.pdf

     broszura-Dzieci_w_wirtualnej_sieci_wydanie_III.pdf

      

     Zapraszamy na dyżury psychologiczne w czasie ferii zimowych.

     W ferie zimowe organizujemy codzienne dyżury psychologiczne, przeznaczone dla dzieci i młodzieży z toruńskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych,  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Toruniu, przy ul. Kosynierów Kościuszkowskich 6. Niepełnoletni uczniowie muszą na spotkanie stawić się z rodzicem, po wcześniej rejestracji, którą uruchamiamy od 10.01.2022 pod numerami telefonów 56 622 29 91, 56 622 46 17 w godz. 13.00-15.00.

     Dyżur jest formą poradnictwa psychologicznego i wychowawczego, a nie oddziaływaniem terapeutycznym. Można będzie uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji rodzinnej, szkolnej, wypracować wskazówki dotyczące możliwych form działania, rozważyć korzystne dla rodziców i uczniów rozwiązania.

     Harmonogram dyżurów w czasie ferii zimowych:

     17.01.2022 r. – godz. 10:00 -14:00

     18.01.2022 r. – godz.  08:00 -12:00

     19.01.2022 r. – godz.  12:00 -16:00

     20.01.2022 r. – godz.  08:00 -14:00

     21.01.2022 r. – godz.  08:00 -12:00

     24.01.2022 r. – godz.  08:00 -14:00

     25.01.2022 r. – godz.  09:00 -12:00

     26.01.2022 r. – godz.  10:00 -14:00

     27.01.2022 r. – godz.  08:00 -12:00

     28.01.2022 r. – godz.  11:00 -14:00

      

     Serdecznie dziękuję i pozdrawiam

     Alina Jaworska

     p.o. Dyrektora PPP w Toruniu

      

     Harmonogram_-_Dyzur_psychologa_Trening_Asertywnych_Zachowan.doc

      

     1. Zadania pedagoga

      

     ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.
     w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
     szkołach i placówkach :

     § 24. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 
     1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych 
     i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
     i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, 
     w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły 
     i placówki; 
     2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 
     stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, 
     szkoły i placówki; 
     3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 
     4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 
     5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych 
     form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 
     6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
     7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 
     i uzdolnień uczniów; 

     Pełna treść rozporządzenia

     2. Godziny pracy pedagoga szkolnego

     Poniedziałek : 10:30 - 11:30

     Środa : 10:30 - 11:30

     Czwartek : 10:30 - 11:30

     Piątek : 8:45 - 9:45, 10:35 - 11:35

      

     3. Programy realizowane w SP 17 przez pedagoga szkolnego :

      I. Program Edukacji Antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas" - PTZN

     II. Bezpieczn droga do szkoły - Komisariat Policji Toruń - Podgórz (Dzielnicowy Policji Krzysztof Milewski)

     III. ABC segregacji odpadów - Ekopatrol Straży Miejskiej

     IV. Złość i agresja - Straż Miejska

     V. Cyberprzemoc i uzależnienie od internetu - Komisariat Policji Toruń-Podgórz ((Dzielnicowy Policji Krzysztof Milewski)

     VI. Warsztaty psychoedukacyjne "Profilaktyka agresji, przemocy i uzależnień" - Specjaliści Działu Interwencji Kryzysowej i Profilaktyki Uzależnień Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Toruniu

     VII. Udział w kampanii "Październik 2018 - miesiąc wolny od uzależnień"   

     4. Dane kontaktowe 

     Magdalena Zuba, nr kontaktowy : 505 803 119  

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
   • sekretariat@sp17.edu.torun.pl tszudzik@sp17.edu.torun.pl
   • Sekretariat: 56 654 72 42; 500 174 879 Oddziały przedszkolne: 505 803 115 Pedagog: 505 803 119
   • ul. Rudacka 26-32, 87-100 Toruń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych