• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    Szkoła Podstawowa nr 17 im. Generała Józefa Bema w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://sp17torun.edupage.org/ 

     

    DATY PUBLIACJI AKTUALIZACJI

    Data publikacji strony internetowej: 2019-01-02
    Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-10

     

    STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
    • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
    • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
    • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
    • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo
     
     

    INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

    Narzędzia ułatwień dostępu:

    • podwyższony kontrast
    • jasne tło
    • mapa strony
    • możliwość powiększenia liter
    • wersja dla słabowidzących

     

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     

    DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

    Deklaracje  sporządzono dnia 03-09-2019r.

     

    KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

    Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Iwona Szczucka
    e-mail: iszczucka@sp17.edu.torun.pl
    lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: szk.podst.17@wp.pl,
    telefon: 56 654 72 42
    Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     

    PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

     

    DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

    1. Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Rudackiej. Jest zadaszone i wykonane z kilku stopni schodowych. Z drugiej strony szkoły od strony parkingu przygotowany jest podjazd  (pochylnia) dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
    2. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro i piwnica) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind
    3. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
    4. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
   • sekretariat@sp17.edu.torun.pl tszudzik@sp17.edu.torun.pl
   • Sekretariat: 56 654 72 42; 500 174 879 Oddziały przedszkolne: 505 803 115 Pedagog: 505 803 119
   • ul. Rudacka 26-32, 87-100 Toruń Poland
   • Godziny pracy serkretariatu: 6.00 - 14.00 Godziny urzędowania: codziennie 7.00 - 14.00
 • Galeria zdjęć

   brak danych