•                                 Kontakt do szkoły

   • Drodzy Państwo.

    Ze względu na awarię telefonu stacjonarnego, prosimy o kontakt ze szkołą pod numerem 500 174 879.

    Dziękujemy i przepraszamy za utrudnienia.   •                          ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

   •  

    Szanowni Rodzice dzieci nowoprzyjętnych,

    serdecznie zapraszamy Wasze dzieci na zajęcia adaptacyjne

    w dniach 29.08.-30.08. od godziny 9.30 -11.30 do sali Wiewiórek.

    Prosimy wyposażyć dzieci w obuwie zmienne oraz coś do picia.

    Przypominamy, adaptacja będzie odbywać się bez udziału rodziców.

                                     

    Zapraszamy   •                                  "Pod Chmurką"

   •                  

    „XIII  MIĘDZYSZKOLNY  TURNIEJ

    PIŁKARSKI  POD CHMURKĄ dla klas I-III”

    o Puchar Dyrektora Wydziału Sportu i Rekreacji w Toruniu.

    TORUŃ 2  CZERWCA 2022 ROKU

           Na pięknym naszym obiekcie gościliśmy drużyny toruńskich szkół. Dopisała pogoda, piłkarska rywalizacja i wspaniała zabawa.

    Dziękujemy Wydziałowi Sportu i Rekreacji, dyrektorowi  Tadeuszowi Szudzikowi za ufundowanie upominków dla zawodników, Radzie Rodziców naszej szkoły za napoje dla drużyn, kochanym mamom Karolinie Górniak i Agacie Przystaś za domowe wypieki
    i pracownikom administracji i obsługi za pomoc w organizacji turnieju.

    Klasyfikacja turnieju :

    I    miejsce       -         Szkoła Podstawowa Nr 4

    II   miejsce       -         Szkoła Podstawowa Nr 15

    III  miejsce       -         Szkoła Podstawowa Nr  2

    IV   miejsce       -         Szkoła Podstawowa Nr  17

    V    miejsce       -         Szkoła Podstawowa Nr 9

    - najlepszy strzelec-  Leon Porosa             SP Nr  4

    - najlepszy bramkarz-  Nataniel Golenia      SP Nr 15

    - najlepszy napastnik-  Bartosz Brodowicz    SP Nr 17

     Sędzia główny turnieju Sławomir Knera
     i Damian Lenkiewicz

    Opieka medyczna Jolanta Sołtysińska

                                   Ze sportowym pozdrowieniem
                       Iwona Pawłowska  Marzanna Midura- Szymańska

     

     • Organizacja zakończenia roku szkolnego 2019/2020

     • 26 czerwca 2020r.(piątek)

      godz. 900 – oficjalne zdalne zakończenie roku dla klas 4 – 8 w aplikacji Teams,  
      kanał ogólny „Zespół klas 4-8”.

      godz. 1000 – oficjalne zdalne zakończenie roku dla klas 1 – 3 w aplikacji Teams,
      kanał ogólny „Klasy 1-3”

      godz. 1030 do 1130 – odbiór świadectw w szkole przez uczniów kończących szkołę podstawową.

      29 czerwca 2020r.(poniedziałek)

      Wydawanie świadectw szkolnych uczniom klas 1-3 w sali gimnastycznej w następujących godzinach:

      1a : 9:00 - 9:30

      1b : 10:00 - 10:30

      2 : 11:00 - 11:30

      3 : 12:00 - 12:30 

      30 czerwca 2020r.(wtorek)

      Wydawanie świadectw szkolnych uczniom klas 4-7:

      4 : 9:00 - 9:30 sala gimnastyczna

      5 : 9:30 - 10:00 sala nr 17 

      6:  10:00 - 10:45 sala gimnastyczna

      7:  11:00 - 11:30 sala nr 17

      W przypadku niemożności odebrania świadectwa szkolnego w wyznaczonym terminie, można je odebrać również indywidualnie w sekretariacie szkoły w innym terminie, uzgodnionym wcześniej telefonicznie. Możliwe jest także odebranie świadectwa we wrześniu po powrocie do szkoły.

      Zapraszamy również do zapoznania się z listem Pana Michała Zaleskiego, Prezydenta Miasta Torunia. 

      PMT_wakacje.pdf

     • Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury.

      Edycja  akcji „Mały Miś w świecie Wielkiej Literatury” dobiegła końca. Dzieci mogły wraz z „Małym Misiem” doświadczać jak rozwijające i przynoszące wiele radości może być czytanie oraz jak ważne są wartości, które możemy dzięki niemu właściwie przekazywać i rozwijać. W Naszej placówce grupa 4-5 latków "Jeżyki" pod wychowawstwem Pani Barbary Szczotki oraz Pani Iwony Przedborskiej - Gądek brała czynny udział w programie i zdobyła certyfikat wzorowej placówki.

     • Powrót dzieci przedszkolnych i uczniów klas 1-3 SP

     • Szanowni Państwo!

      W związku ze zmianami wprowadzonymi Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 maja 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty informuję, że od 25 maja 2020r. jest możliwy powrót dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas 1-3 w naszej placówce. Jednak ilość miejsc, ze względu na zachowanie obostrzeń zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, jest ograniczona. 

      Jednocześnie informuję, że zgodnie z §2 ust. 2a oraz 2b Rozporządzenia "W okresie od 25 maja 2020r. do dnia 7 czerwca 2020r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci do klas I-III szkół podstawowych..." oraz "Do dnia 7 czerwca 2020r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych".

      Jednocześnie §2 ust. 2c Rozporządzenia mówi o tym, że "...rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego..." za ten okres.

      Jeżeli Państwo zdecydują się na powrót swojego dziecka do oddziału przedszkolnego lub do szkoły (klasy 1-3, zajęcia oopiekuńczo-wychowawcze), proszę o jak najszybsze złożenie wniosku do sekretariatu szkoły (odpowiednie wnioski w załączeniu).

      Wniosek_oddzial_przedszkolny_powrot_aktualny.docx

      Wniosek_powrot_uczen_1-3.doc


     • Korzystanie z boiska szkolnego

     • Regulamin korzystania z kompleksu boisk

      przy Szkole Podstawowej nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu

       

      obowiązujący w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

       

      1. Boisko będzie czynne od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 - 15:00.
      2. Na boisko szkolne będą mogły wejść grupy i pojedyncze osoby w ilości do 14.
      3. Przed wejściem należy skontaktować się z pracownikiem obsługującym boiska sportowe pod nr 505 803 115.
      4. Korzystający z obiektów zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom pracownika obsługi działającego w imieniu administratora obiektu i przestrzegania poniższych zasad:
      • zachowanie dystansu społecznego,
      • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy);
      • poddanie się weryfikacji (podanie imienia i nazwiska pracownikowi szkoły);
      • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
      • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego.
     • Otwieranie oddziałów przedszkolnych

     • Szanowni  Rodzice i Opiekunowie,

      informuję, że w najbliższym czasie planujemy otwarcie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 17 w Toruniu.

      Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola[1]) musi zostać podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyk,  zagrożeń  oraz obowiązków bezwzględnie ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach przedszkola.

      Wprowadzone zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r.  ograniczenia i restrykcje mogą zmniejszyć ryzyko związane z dowozem i przebywaniem dzieci w grupie przedszkolnej,  ale go nie wyeliminują.

      Potrzeba dużej odpowiedzialności  i  dyscypliny  nas wszystkich przy organizacji tego trudnego przedsięwzięcia.


      W przedszkolu ze względów na sytuację epidemiczną zostaje ograniczona liczebność grup dziecięcych do co najwyżej 12 dzieci.

      Rodzicu, zgłoś chęć powrotu dziecka do przedszkola dyrektorowi przedszkola (wzór wniosku o powrót dziecka do przedszkola zostanie udostępniony na stronie internetowej przedszkola po ustaleniu daty otwarcia przedszkola).


      W przypadku większej liczby zgłoszeń dzieci powracających do przedszkola niż miejsc, dziecko może nie zostać przyjęte do przedszkola do dnia 24 maja 2020 r. Pierwszeństwo powrotu do przedszkola mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


      Rodzice, którzy nie zdecydują się na posłanie swojego dziecka do przedszkola w dalszym ciągu mogą skorzystać do dnia 24 maja 2020 r.  z zasiłku opiekuńczego.


      Rodzicu,

      • przyprowadzaj do przedszkola dziecka zdrowe – bez objawów chorobowych,  przed przyprowadzeniem zmierz dziecku temperaturę,
      • przekaż dyrektorowi informację o stanie zdrowia dziecka, które są istotne, aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu,
      • nie posyłaj do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji,
      • nie pozwalaj zabierać dziecku do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
      • zaopatrz dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z przedszkola,
      • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny i podkreślaj, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i  nie podawać ręki na powitanie,
      • ucz dziecko odpowiedniego sposobu zasłaniania twarzy podczas kichania i kasłania,
      • przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola ma osoba zdrową,  z zachowaniem  dystansu społecznego min. 2 m od pracowników przedszkola, innych dzieci i ich rodziców,
      • wchodź z dzieckiem wyłącznie do części wspólnej przedszkola z zachowaniem zasady 1 rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, i rygorystycznie przestrzegaj wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk),
      • wyraź pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.


      W załączeniu przekazuję do zapoznania się:

      1. Wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego ogłoszone w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez Ministra Edukacji Narodowej wspólnie z Ministrem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.
      2. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5. pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59oraz z 2020 r. poz. 322, poz. 374 i poz. 567).
      3. Wniosek o powrót dziecka do przedszkola.

      [1])  Należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej.

      Wytyczne-GIS-zlobki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja_04.05.2020.pdf

      Wytyczne_MEN_GIS_i_MZ_30.04.2020.pdf

      Wniosek_o_powrot_dziecka_do_przedszkola.docx​​​​​​​


     • Zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

     • Szanowni Państwo! W dniach 6-8 maja zajęcia w oddziałach przedszkolnych naszej szkoły zostają zawieszone. Prawdopodobny termin powrotu dzieci do oddziałów to 11 maja. O stosownych decyzjach będą Państwo informowani. W załączeniu stosowne zarządzenie.

      Zarzadzenie_05.pdf​​​​​​​

     • WYNIKI REKRUTACJI

     • Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu

      przedszkole.pdf

      Listy kandydatów niezakwalifikowanych

      przedszkole_niezakwalifikowani.pdf

      szkola_niezakwalifikowani.pdf​​​​​​​

      Co muszą zrobić rodzice dzieci znajdujących się na listach kandydatów zakwalifikowanych?

      Jeżeli Twoje dziecko jest na którejkolwiek liście dzieci zakwalifikowanych musisz złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej. Masz na to czas od 3 kwietnia 2020 r. od godz. 12.00 do 14 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00

      Potwierdzenie woli jest warunkiem przyjęcia kandydata do jednostki oświatowej, do której kandydat wcześniej został zakwalifikowany.

      Natomiast brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej jednostki.


      Jak złożyć potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do jednostki oświatowej?

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, preferowanym sposobem potwierdzenia woli jest przesłanie go droga elektroniczną. Rodzic może to  zrobić na dwa sposoby:

      Sposób 1.

      1. Pobierz druk potwierdzenia woli. Znajdziesz go w systemie naboru elektronicznego w zakładce pliki do pobrania – dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pod adresem: https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/, a dla szkół podstawowych - https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/). Druk również dostępny poniżej.

      Potwierdzenie_woli_przedszkole.pdf

      1. Druk  potwierdzenia woli wydrukuj. Jeżeli nie masz drukarki i nie możesz wydrukować druku sporządź dokument odręcznie, dbając  aby zawierał wszystkie elementy zawarte we wzorze.
      2. Druk potwierdzenia woli wypełnij odręcznie,  za wyjątkiem numeru PESEL dziecka. Podpisz ręcznie czytelnym podpisem rodzica/rodziców (imię i nazwisko/imiona i nazwiska).
      3. Wypełniony druk zeskanuj  lub zrób jego zdjęcie.
      4. Skan lub zdjęcie prześlij pocztą elektroniczną na adres e-mail jednostki oświatowej,  do której kandydat został zakwalifikowany (adresy  e-mail znajdują się w systemie naboru elektronicznego).

      Sposób 2. (brak możliwości skanowania lub robienia zdjęć)

      Jeżeli  nie masz możliwości skanowania i robienia zdjęć wyślij wiadomość e-mail z potwierdzeniem woli przyjęcia na adres jednostki oświatowej, do której Twoje dziecko zostało zakwalifikowane. Taki mail powinien zawierać wszystkie elementy zawarte we wzorze tego dokumentu (nie podaje się numeru PESEL). UWAGA! Użycie tej formy przekazania potwierdzenia woli jest możliwe wyłącznie, gdy adres e-mail, z którego wysyłano potwierdzenie jest taki, jak adres e-mail wskazany we wniosku kandydata.


      Wobec zagrożenia epidemicznego nie zalecamy osobistego dostarczania wydrukowanego lub sporządzonego ręcznie dokumentu z potwierdzeniem woli do jednostki oświatowej – należy to zrobić elektronicznie – za pomocą jednego ze sposobów opisanych powyżej.


      Po ustaniu zagrożenia epidemicznego rodzic kandydata zobowiązany jest do dostarczenia do wybranej jednostki oświatowej oryginału potwierdzenia woli. 

     • Zdalne nauczanie

     • Decyzją Ministra Edukacji Narodowej czas kwarantanny dla szkół zostaje przedłużony do 9 kwietnia (+ przerwa świąteczna). Minister wskazuje także na konieczność zdalnego nauczania z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi. 
      Od jutra rozpoczynamy w naszej szkole prowadzenie zajęć online w czasie rzeczywistym. Dość prostym i dostępnym za darmo narzędziem do komunikacji jest aplikacja DISCORD. Pozwala ona na prowadzenie w jednym czasie forum głosowego i tekstowego dla 50 osób. Niektórym z Państwa, zwłaszcza młodzieży, na pewno aplikacja może być znana, chociaż dla nas nauczycieli jest to nowość. W miniony czwartek i piątek odbyliśmy z Radą Pedagogiczną zebrania poprzez tę aplikację, stworzony został system klasowy odpowiadający strukturze naszych oddziałów. Narzędzie to wprowadzamy, aby:
      1. Skutecznie realizować nauczanie zdalne. By uczniowie nie zostawali sami z pracami domowymi, ale żeby w czasie rzeczywistym nauczyciel mógł odpowiedzieć na pytanie, udzielić wskazówek, wyjaśnić polecenie.
      2. Od środy mamy realizować podstawę programową, więc wskazany przez MEN bezpośredni kontakt elektroniczny (u nas poprzez discord) będzie dopełniał dotychczasowe kanały komunikacji (e-dziennik, poczta elektroniczna).
      3. Dzisiaj już przyszły lub przyjdą maile od wychowawców z zaproszeniem do aplikacji, które ważne jest przez 24 godziny. W przypadku jakichś problemów technicznych proszę kontaktować się z wychowawcami.
      4. Techniczna strona: 
      a) aplikacji nie trzeba instalować na urządzeniu (chociaż można), wystarczy skorzystać z niej w przeglądarce internetowej według instrukcji podanej przez wychowawców;  
      b) należy posiadać głośniki i mikrofon (w laptopach i telefonach wbudowane) lub można skorzystać ze słuchawek z mikrofonem, które są na wyposażeniu każdego smartfona.

      Sytuacja, w której przyszło nam prowadzić nauczanie, jest nadzwyczajna. Każda forma zdalnego nauczania wymusza korzystanie z narzędzi elektronicznych oraz dostępu do sieci Internet. Mam nadzieję, że to nie przysporzy Państwu problemu, wszak zdecydowana większość uczniów w normalnych warunkach szkolnych radzi sobie doskonale, bez specjalnych zachęt ze strony nauczycieli. 
      Jeżeli pojawią się jakieś problemy techniczne, sprzętowe lub inne będziemy starali się je na bieżąco rozwiązywać.
      Pozdrawiam
      Tadeusz Szudzik
       

     • Profilaktyka w zakresie COVID-19

     • Szanowni Państwo!

      W zakładce "Dokumentacja szkoły" jest ulotka z najważniejszymi informacjami dotyczącymi profilaktyki i ochrony przed koronawirusem. Zachęcam do zapoznania się z tymi materiałami.

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ

     • OD 12 MARCA ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOLE.

      Od 12.03.2020r. do 25.03.2020r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej działalność placówek oświatowych zostaje czasowo ograniczona. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Szczegóły pod adresem: 

      https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
     • Drzwi otwarte

     • 27 lutego  2020 roku powitaliśmy gości. 
               Dzieci wraz z rodzicami odwiedzający naszą placówkę miały okazję uczestniczyć w różnorodnych zajęciach wykorzystywanych w naszej codziennej pracy z dziećmi. W przedszkolu do wspólnej zabawy wykorzystaliśmy zabawy piłeczkami sensorycznymi, lepienie z kolorowej masy solnej oraz piankoliny, kolorowanie za pomocą wody oraz wiele innych atrakcji. Dzieci miały okazję pobawić się dostępnymi zabawkami, a rodzice otrzymać informacje o działalności naszego przedszkola.
                W nowoczesnej klasopracowni przyszli pierwszoklasiści zanurzyli się w dawne czasy legend toruńskich. Wysłuchali jednej  z nich o ,,Flisaku i żabkach”, która była inspiracją dla twórczych zajęć polisensorycznych, muzycznych, plastycznych i przyrodniczych. Dzieci samodzielnie wykonały prace plastyczne, zasadziły cebule i z upominkami od Samorządu Uczniowskiego wróciły do domów.

                Rada Rodziców, grono pedagogiczne przygotowało dla gości słodki poczęstunek w postaci domowych wypieków i toruńskich pierników. 

     • Ogródek "Marwitu"

     • Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Ogródek "Marwitu".

      Zakończenie dwuletniego (2018- 2020) ogólnopolskiego projektu uprawy ogrodu warzyw i łąki kwiatowej  z okazji 25-lecia Marwitu zakończyliśmy sukcesem.

      Dziękujemy pracownikom obsługi za pomoc!!!

      Pozdrawiamy- członkowie Ligi Ochrony Przyrody i koordynatorzy projektu Iwona Pawłowska i Barbara Chlebowska.

      Zapraszamy do wspomnień w albumie fotograficznym.

       

     • Uczniowie SP17 na lodowisku Tor-Tor

     • W ramach współpracy z klubem MKS "SOKOŁY" uczniowie klas IV-VI wzięli udział w projekcie "załóż łyżwy". Zajęcia z wykwalifikowaną kadrą trenerską przyniosły dużo uśmiechu, radości i zabawy. Podobno również jednego siniaka. Drodzy rodzice, szykujcie się na końcówkę sezonu- dzieci pokochały jazdę na łyżwach!  

      Współpraca w ramach projektu okazała się być owocna. Dwóch naszych uczniów zostało zaproszonych na trening grup młodzieżowych w hokeju na lodzie!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa Nr 17 im. gen. Józefa Bema w Toruniu
   • sekretariat@sp17.edu.torun.pl tszudzik@sp17.edu.torun.pl
   • Sekretariat: 56 654 72 42; 500 174 879 Oddziały przedszkolne: 505 803 115 Pedagog: 505 803 119
   • ul. Rudacka 26-32, 87-100 Toruń Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych